Sphingidae Muzeum

Součástí Ekologického centra Orlov o.p.s. je i Museum Sphingidae, které vlastní druhou největší sbírkou lišajů na světě. Svým rozsahem jej předčí pouze Muzeum přírodních věd v Londýně. V současné době muzeum vlastní 1 325 druhů a celkově více jak 200 000 exemplářů. Zakladatelem muzea je český entomolog Tomáš Melichar (člen České společnosti entomologické při Akademii věd České republiky). Odbornými poradci muzea jsou Jean Haxaire (kurátor Národního muzea přírodních věd v Paříži a výzkumný pracovník montrealského Insectarium) a Ian J. Kitching (kurátor v Muzea přírodních věd v Londýně).

Snahou odborného týmu muzea je přispět k celosvětovému vědeckému monitorování výskytu hmyzu, objevovat nové dosud nepopsané druhy, předávat poznatky širší veřejnosti, poskytnout diskusní platformu odborníkům z oboru a zveřejňovat výsledky jak práce muzea, tak i těch sběratelů, kteří nemají možnost své poznatky publikovat.

Nedílnou součástí aktivit muzea je jeho ediční činnost. Ekologické centrum vydává odborný časopis „The European Enthomologist“. Časopis obsahuje popisy nových druhů, studie týkající se revizí systematiky čeledí hmyzu a výsledné zprávy z expedic.

Muzeum pořádá pro veřejnost přednášky o metodách zachovávání neporušitelnosti muzeálních sbírek hmyzu, způsobu odchytu a dalších formách analýz odchycených vzorků. Přednášky jsou připraveny diferencovaně z hlediska hloubky výkladu témat a jsou vhodné jak pro školky, základní školy, pro školy vyšší, tak i pro širší veřejnost, kterou entomologie zajímá.

Témata přednášek:

Metodika sběru vzorků – „neboli jak si chytit lišaje smrtihlava“ 

DNA analýza vzorků – „kdo je kdo ve světě hmyzu“

Indický deštný prales

Muzeum spolupracuje s předními světovými univerzitami na výskytu biodiverzity a DNA.
University of Guelph, Biodiversity Institute of Ontario, Canadian Centre for DNA Barcoding  projekt Barcode of Life Data Systems (BOLD).
University of Mysore, Karnataka, Indie dlouholetý projekt výzkumu biodiverzity hmyzu Indie.
Univerzita Karlova,  Přírodovědecká fakulta projekt zpracování vzorků DNA.

Nyní připravujeme spolupráci s Mendelovou univerzitou Brno, Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat – projekt DNA hmyzu.

Ekologické centrum v současné době přesunulo sbírku muzea do sídla společnosti v Domě NATURA, Plzeňská 134, Příbram. Je zde umístěn depozit sbírky a pracovny muzea.

Dne 29. 3. 2019 na Velvyslanectví ČR v Dillí došlo ke křtu nové knihy připravené Sphingidae museem:A field guide to Hawkmoths (Lepidoptera: Sphingidae) of the state of Karnataka, India“.

Jde o první výsledek projektu vědecko výzkumné činnosti Ekologckého centra Orlov v rámci smlouvy o výzkumu biodiverzity Indie, která byla uzavřena podle Nagojského protokolu jako druhá na světě s Indickou vládou.