Zelené plíce – tvůj strom

Projekt „Zelené plíce - tvůj strom“ vychází ze snahy Ekologického centra Orlov o.p.s., které  se zaměřuje především na přímý prožitek účastníků projektu. Eliminuje pouhé strohé sdělování velkého obsahu informací. Jeho cílem je, aby zapojení do projektu přinášelo osobní zkušenost a prožitek.

Projekt finančně podpořen Středočeským krajem.

Tato snaha vychází ze zkušenosti, že smyslem environmentální výchovy není nařizování a poučování, co je správně a co ne. Vztah k přírodnímu prostředí je velice rozdílný. Velmi záleží již na předchozí výchově ve vztahu k přírodě. Zájem o přírodu často nemá trvalý charakter, bývá jen dočasný a povrchní. Ke změně může dojít, když dokážeme daný problém přenést do formy, která dětem umožní prožít danou situaci a spolupodílet se na jejím řešení. Z tohoto důvodu je velice nutné zvolit správnou formu, jak daný záměr prezentovat. Proto projekt bude využívat způsoby komunikace, které jsou zájmové skupině blízké. Jde především o Internet, Facebook. Hlavní činnost, ke které bude projekt směřovat, je pochopení, že se jedinec svým chováním může aktivně podílet na řešení problému. Projekt zvolil výsadbu stromů jako prostředek, na kterém se velmi vhodně ukáže synergie kroků jednotlivců. Jeden žák = jeden vysazený strom. Tato situace převedená na třídu, školu, okres, kraj ukáže ohromný přínos pro životní prostředí a hlavně pro sebe. Na grafickém vyjádření svého účtu na internetu každý okamžitě uvidí dopad toho jediného stromu na svou uhlíkovou stopu. Tato provázanost a zpětná vazba je přínosem projektu. Rovněž vlastní vysazení stromů je nezanedbatelným a konkrétním přínosem pro životní prostředí. Vhodná kombinace záměru a prostředků realizace projektu mu dává vysoký potenciál. Je potřebné změnit pouze informační způsob na prožitkový, který je schopen oslovit široký okruh dětí a umožnit jim, někdy i zatracovaným způsobem (internetová hra), rozvinout jejich představivost a dát jim možnost uvědomění si své odpovědnosti za své chování vůči přírodě. Zároveň jim pomáhá k reflexi i nabízí formu řešení (výsadba stromů). Přitom nesmíme opominout, že přes děti jsme schopni oslovit i jejich rodiče a prarodiče a tím ovlivnit pohled na některé zažité stereotypy. Myslíme si, že v rámci projektu může vzniknout spousta zajímavých nápadů a impulsů pro správní instituce. Ty pak mohou na základě těchto zkušeností zvolit vhodnější způsoby komunikace k problematice ochrany přírody, ovzduší a životního prostředí.