Připravované projekty

 • Národní geopark Barrandien: Příběhy pravěku - „Cesta po dně ztracených moří"

  2016_08_05_0122

  Území Národního geoparku Barrandien je nejcennějším geologickým územím v České republice a jeho využití v cestovním ruchu je prozatím minimální. Území Barrandienu je místem, které je heterogenní a má co nabídnout širokému spektru veřejnosti. Existuje zde velká nabídka cestovního ruchu, která ovšem není podpořena marketingovou kampaní či jinými možnými prostředky, které by zviditelnily tento potenciál území. Realizací projektu Národí geopark Barrandien:Příběhy pravěku-„Jedno velké dobrodružství“ vytvoříme produkt, který uceleným (komplexním) souborem služeb a zážitků, chceme zaměřit hlavně na následující cílové skupiny: děti, školní třídy v rámci vlastivědných výletů, rodiny s dětmi, zdravotně hendikepovaní, seniory a zájmoví příznivci geologie a paleontologie z celé republiky.

  Detail článku
 • Optimalizace a revitalizace vodního režimu krajiny v Orlově

  Pict-45

  Plánovaný projekt cílíme na posílení biodiverzity, a to tvorbou tůní a mokřadů (včetně výsadby původních druhů rostlin), revitalizací kanálů (tvorba meandrů), podpořit přilehlé trvalé travní porosty (TTP) semeny z podbrdských luk (včetně hořce hořepníku) a revitalizací části bezejmenného přítoku Litavky (odstranění valů a zprůchodnění migrační cesty), což povede k podpoře chráněných druhů živočichů (obojživelníci, bezobratlí). Plánujeme také prořezávky invazních dřevin a výsadby těch původních.

  Detail článku
 • Rytíři našich vod

  Rak-kamenac2

  V rámci projektu se chceme zaměřit na oblast „Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech“, a to hlavně na ochranu ohrožených druhů živočichů vodních ekosystémů. Jak napovídá název projektu, projektem chceme podpořit ochranu raků v českých tocích. 

  Detail článku
 • Geoškoly - Praha

  Akce-ortocerovy-lumek

  Účelem projektu je pomoci dětem vytvářet vztah k přírodě a k svému okolí. Je důležité v nich pěstovat potřebu kontaktu s přírodou a podporovat jejich schopnost v ní existovat. Projekt je zaměřen na poznávání místní krajiny pomocí geologických vycházek tzv. geovycházek do přírody, které zážitkovou formou s prvky dobrodružství pomohou dětem získat vztah k místům, kde žijí

  Detail článku
 • LIFE STONE CRAYFISH

  Life-logo

  Připravovaný rojekt je zaměřen na prioritní druh raka kamenáče (Austropotamobius torrentium), který je ohroženým druhem po celé Evropě.

  V rámci programu LIFE bychom chtěli realizovat projekt komplexním způsobem, což bude zahrnovat přípravné aktivity k realizaci projektu, managementová opatření, monitoring, vzdělávání veřejnosti a spolupráci s národními i mezinárodními institucemi, které jsou aktivní v ochraně raka kamenáče. Projekt je navržen na období šesti let.

   

  Detail článku
 • Cesta po dně ztracených moří

  Venceslav-brabek-a-shuuvia-ukazka-z-nove-knihy

  Cesta po dně ztracených moří je dlouhodobý, inovativní projekt přinášející novou formu do vzdělávání a výchovy dětí a mládeže. Je založený na spolupráci a partnerství s MŠ, ZŠ a SŠ zatím v 5 krajích ČR a propojuje výuku s volnočasovými aktivitami dětí. Nabízí nevšední zážitek z poznávání historie vývoje Země v okolí účastníků. Samostatná aktivita je určena pro dětské domovy v ČR. Výstupem v roce 2021 je i letní tábor pro děti zapojené do projektu, který odstartuje aktivity pro další školní rok.

  Detail článku
 • Národní geopark Barrandien: Příběhy pravěku - „Jedno velké dobrodružství

  Narodni-geopark-barrrandien-page-001

  Cílem projektu je propagace a popularizace Národního geoparku Barrandien v rámci území hl. m. Prahy, což tedy znamená propagaci a popularizaci pražských geologických lokalit, pražské přírody a s nimi provázanými chráněnými druhy. Jde o vysvětlení funkce národního geoparku a seznámení s nabídkou aktivit. Cílem je vytvoření jednotné prezentace NGB vůči veřejnosti, návštěvníkům Prahy, školám, odborné veřejnosti.

   

   

  Detail článku