Brdy geologický a paleontologický poklad Čech

Geo-1

V rámci projektu byly zpracovány materiály k prezentaci geologického a paleonotlogického dědictv Brd a také byly realizovány akce pro veřejnost. Mezi tyto akce patřily přednášky, besedy nebo vycházky na geologické lokality. 

Projekt byl finančně podpořen Středočeským krajem. 

Aktivity projektu:

1) Vypracování materiálu o geologické a paleontologické historii Brd.

2) Zpracování materiálu o geologických a paleontologických lokalitách v Brdech doplněný o mapové podklady a způsob jejich ochrany.

3) Zpracování a vytvoření metodických a podpůrných materiálů v tiskové a částečně v elektronické podobě.

4) Zpracování návrhů tras za poznáním geologie a paleontologie Brd.

5) K přípravě a realizaci pilotních komentovaných geologických vycházek do Brd.

6) Realizaci besed a přednášek o Brdech.

7) Poskytnutí materiálů pro školy a místní samosprávy.

8) Realizaci výstavy zaměřené na historii regionu a vývoj Brd v čase

Byl připraven materiál k vydání samostatné publikace o geologickém a paleontologickém vývoji Brd v další etapě. Došlo ke zpracování mapového podkladu a k navázání spolupráce s vedením CHKO Brdy a Národním muzeem Praha. Důležitá byla i zahájená spolupráce na přípravě naučných geologických stezek.

Zhodnocení projektu 

Jak jsme věděli situace v oblasti informací o využívání geologického a paleontologického bohatství Brd  je velmi špatná. Díky proběhlým aktivitám se podařilo upozornit na devastaci geologických a paleontologických nalezišť v Brdech a tím přispět k ochraně těchto lokalit.

Projekt vytvořl výstupy využitelné pro školy, občany, samosprávy obcí a další zájemce. Nedílnou součástí projektu byla příprava a následná realizace komentovaných výletů do Brd. Tato činnost zatím nebyla nikým zajišťována. Ekologické centrum Orlov o.p.s. v roce 2018 odzkoušelo pilotně průvodcovskou službu v Brdech, která se setkala s pozitivní odezvou u veřejnosti.

Vzhledem k popularizaci geologie v Brdech se podařilo zvýšit angažovanosti obyvatel a návštěvníků Brd při ochraně neživé přírody. Rovněž propojení samospráv obcí v Brdech a jejich aktivizace z pohledu šíření informací o geologickém bohatství Brd je přínosem projektu.

Pozitivní přínos projektu je v otevření otázky vývoje regionu z pohledu geologie. Pochopení přírodního vývoje regionu přispěje ke zvýšení znalosti místní krajiny a zvýší schopnost obyvatel interpretovat její význam v souvislostech.

Projekt výrazně posílil kompetence vztahů k přírodě a k místu a naplnil tak oblasti kompetencí vymezené státním programem EVVO a EP 2016-2025.

Negativem projektu je šíře problematiky. Tato etapa nám umožnila odkrýt šířku vazeb vývoje krajiny v závislosti na její geologickém vývoji. Projekt nastolil mnoho možností dalšího rozvoje, které využijeme v dalších etapách.