Provoz krajského střediska environmentální výchovy (rok 2020)

Mlok

Projekt byl zaměřen na vytváření technického a odborného zázemí pro naše KSEV. To bylo zaměřeno především na areál Orlov a Dům NATURA, které tvoří základní strukturu pro nabídku kvalitních vzdělávacích programů a projektů v rámci EVVO. V rámci projektu byl zajištěn provoz zázemí pro KSEV a realizovaly se drobné opravy svépomocí. Plánované aktivity byly realizovány, ale byly významně ovlivněny pandemií Covid-19. 

Projekt byl finančně podpořen Středočeským krajem. 

Termín realizace projektu:1.1.2020 - 31.12.2020

V rámci projektu byly realizovány následující aktivity:

  • Příprav projektu revitalizace vodního systému v areálu Orlov. Tento připravovaný projekt umožní rozšířit nabídku EVVO v rámci areálu o problematiku zadržení vody v krajině a snižování biodiverzity.
  • Kvůli snížení návštěvnosti došlo k zazimování zvířat z Expozice obojživelníků a plazů ČR v Domě NATURA. Náklady byly spojené s drobnými opravami a s nutností drobných oprav.
  • Vybudování strategie online prezentace EVVO a výstupů našeho střediska KSEV
  • Pořízení techniky pro přechod na online prezentace.
  • Zpracování nové strategie přístupu KSEV v období pandemie Covid-19.

Dovybavení střediska výpočetní technikou bylo dáno situací, která vznikla v rámci pandemie. Část prostředků určených na mzdy proto byla použita na nákup materiálu a  režijní náklady. Mzdové prostředky nebyla čerpány v předpokládané výši z důvodu využití programu Antivirus. Naopak náklady na materiál a režii střediska nebylo možné, kvůli výpadku příjmů z vedlejší činnosti vzhledem k uzavření pro veřejnost, hradit. Zde pomohlo částečný přesun prostředku z osobních nákladů do této kategorie, to umožnilo nákup počítačové techniky, které umožnila provoz v rámci homeoffice. 

Zhodnocení Projektu 

Pozitivním přínosem projektu je, že i ve velmi složité době spojené s pandemií Covid-19 se podařilo zajistit provoz KSEV a udržet standard poskytovaných služeb. Doplnění počítačového a komunikačního vybavení umožnilo zajistit pokračování rozjetých projektů KSEV a přípravu nových projektů pro další období.

Naším výrazným úspěchem byla certifikace geoparku Barrandien MŽP ČR a zisk titulu Národní geopark Barrandien. I přes složitou dobu se podařilo uspořádat slavnostní předání certifikátu v září 2020. 

Negativem byla skutečnost, že se omezila aktivní účast škol a veřejnosti na námi připravovaných akcích. Díky snaze našeho střediska se nám podařilo zajistit přesun větší části plánovaných aktivit do roku 2021, kdy předpokládáme, zejména výraznější aktivity v druhé polovině roku 2021 po zvládnutí epidemiologické situace

Díky dotačnímu titulu nebyla narušena kontinuita v poskytování služeb KSEV.