ECO-ACT project

Ecoact

Projekt byl realizován ve spolupráci s mnoha patrnery a byl zaměřen na šetnou turistiku tzv. ekoturismus. 

Cíl pojektu / Project Aim

V tomto ohledu byla cílem projektu podpora inovativních přístupů a mechanismů využívání ekoturistiky k financování iniciativ na ochranu přírody a výzkumných projektů monitorujících dopady na divokou přírodu a podpora sociálně, kulturně a environmentálně udržitelného rozvoje destinací. Účelem tohoto projektu bylo posílit spolupráci mezi organizacemi, institucemi a lesnickými službami prostřednictvím diverzifikace činností na ekoturistických trasách, přenosu konceptů, zkušeností, dovedností a EU aplikací s přizpůsobenými metodami učení a výuky. Cílem tohoto projektu bylo také navrhnout osnovy ekoturistiky pro organizace, instituce, lesnické služby a další zúčastněné strany v Evropě a Turecku, které pracují v odvětví ekoturistiky. / In this regards, the project proposal aims to promote innovative approaches and mechanisms of using ecotourism to finance conservation initiatives and research projects monitoring the impacts on wildlife, and to support socially, culturally and environmentally sustainable development of destinations. The purpose of this project is to strengthen the cooperation between organization, institutions and forest services through the diversification of activities in ecotourism routes, transfer of concepts, experiences, skills and EU Applications with adapted learning and teaching methods. This project also aims to design an ecotourism curriculum for organizations, institutions, forest services and other stakeholders in Europe and Turkey, who are working in eco-tourism sector.

Všechny cíle projektu byly naplněny. / We fulfilled all our goals.

Trvání projektu /Duration: Listopad / November 2016 - Říjen / October 2018

 Projektový patneři / Project Partners

  • General Directorate of Forestry (Coordinator) -Turkey
  • ECO-ORLOV -Czech Republic
  • ECOTRANS - Germany
  • CTFC - Spain
  • KTRC Radece - Slovenia
  • OGEM-VAK - Turkey
  • Tercih Counselling and Software Co - Turkey

 

https://destinet.eu/who-who/civil-society-ngos/eco-act-project/