Zpět

Bílý potok – Míšov

Jedná se o pramennou část toku Bradava, která je nejvýznamnější lokalitou s výskytem raka kamenáče v České republice (jedná se také o součást stejnojmenné evropsky významné lokality). Kromě raka kamenáče, který se zde vyskytuje v opravdu značné populační hustotě (v průměru kolem pěti jedinců na m2 dna) zde žije ještě zvláště chráněná vranka obecná. V okolí toku se můžeme setkat s několika druhy obojživelníků (čolek obecný, skokan hnědý, skokan zelený, ropucha obecná) a plazů (ještěrka živorodá, slepýš křehký, užovka obojková, zmije obecná), ale i s ohroženými druhy rostlin, jako je např. upolín nejvyšší nebo lýkovec jedovatý.

Přihláška

E-mail*