Zpět

Kotelský potok, Kotelské louky

Unikátní a biologicky nesmírně cenný komplex kosených vlhkých luk s drobným rašelinným očkem a slatinou, kterým protéká neregulovaný, bohatě meandrující vodní tok lemovaný širokým pásem neudržovaných druhotných lužních porostů. Celý tento komplex je zařazen na seznam evropsky významných lokalit, kde předměty ochrany jsou jednak vybrané typy stanovišť a jednak mihule potoční. Kromě mihule se můžeme v toku setkat s chráněnými druhy ryb, jako je vranka obecná či mník jednovousý, s rakem říčním a zcela jistě narazíme i na četné pobytové stopy vydry říční. Lokalita je významná i výskytem několika druhů obojživelníků (čolek obecný, čolek horský, skokan hnědý, skokan zelený, ropucha obecná, rosnička zelená) a plazů (ještěrka živorodá, slepýš křehký, užovka obojková, zmije obecná). Setkat se zde můžeme ale i řadou ohrožených druhů rostlin (rosnatka okrouhlolistá, prstnatec májový, tolie bahenní, upolín nejvyšší, kosatec sibiřský, ostřice Davallova a další). Neudržované porosty dřevin s řadou dutin jsou pak rájem pro ptáky, ale třeba i netopýry.

 

Přihláška

E-mail*