Zpět

Evropsky významná lokalita Velký Raputovský rybník

Unikátní lokalita zahrnující, mimo jiné, rybník s dobře vyvinutými a zachovalými litorálními porosty, velmi cennou slatinnou louku a opuštěnou pískovnu s řadou drobných tůní. Jedná se o unikátní lokalitu jak z pohledu rostlinných společenstev (zejména místní slatina patří mezi nejcennější biotopy tohoto typu na celém Příbramsku), tak z pohledu fauny vázané na vodní prostředí. Na místních vodních plochách jsou např. závislé velmi početné populace řady druhů obojživelníků – těch tu můžeme potkat neuvěřitelných 12 druhů! (čolek obecný, čolek horský, čolek velký, kuňka obecná, blatnice skvrnitá, skokan hnědý, skokan ostronosý a nově též skokan štíhlý, skokan zelený a skokan krátkonohý, ropucha obecná a rosnička zelená). Čolek velký je hlavním předmětem ochrany v EVL. Bohatá je ale např. i místní fauna plazů (ještěrka obecná, ještěrka živorodá, slepýš křehký, užovka obojková, zmije obecná) a setkat se zde můžeme i s chráněnými druhy vodních ptáků (potápka malá, potápka roháč, kopřivka obecná, vzácně i čírka modrá) nebo savců (vydra říční).

Přihláška

E-mail*