Zpět

Evropsky významná lokalita rybník Vočert a Lazy

Unikátní lokalita, jejíž centrem jsou dvě větší vodní nádrže se zachovalými litorálními porosty. Lokalita byla zařazena na seznam evropsky významných lokalit kvůli výskytu početné populace drobné žáby – kuňky obecné, nicméně je velmi cenná z pohledu obojživelníků obecně – rozmnožuje se jich tu celkem 10 druhů (čolek obecný, kuňka obecná, blatnice skvrnitá, skokan ostronosý, skokan hnědý, skokan zelený, skokan krátkonohý, ropucha obecná, nedávno ještě ropucha zelená a rosnička zelená). Zejména rybník Vočert je pak velmi ilustrativním příkladem toho, jak lze skloubit produkční a tzv. mimoprodukční funkce vodní nádrže, a jak ještě poměrně nedávno (před tím, než sobecké ekonomické zájmy udělaly z většiny rybníků pouze páchnoucí kádě na kapry) vypadala většina rybníků ve zdejší krajině. Kromě obojživelníků se můžeme na lokalitě setkat i se zvláště chráněnými druhy plazů (ještěrka živorodá, slepýš křehký, užovka obojková, zmije obecná) nebo ptáků (potápka malá, potápka roháč, kopřivka obecná, vzácně čírka modrá). Na místních vlhkých loukách roste vzácně např. zvláště chráněný prstnatec májový nebo upolín nejvyšší, v litorálu nádrže Lazy pak můžeme objevit např. bohaté porosty ohrožené mochny bahenní.

Přihláška

E-mail*