Mokřady a vlhké louky středních Čech a jejich úloha v krajině

S25c-919011410510

Projekt řešil zvýšení povědomí o biotopech mokřadů a vlhkých luk, které jsou nejdůležitější složkou biosféry kolem nás a zároveň i její nejvíce ohroženou součástí. Díky poznání podmínek ochrany biotopů mokřadů a vlhkých luk a péče o ně jsme přispěli k řešení otázky související s hospodařením s vodou v krajině.

Zahájení projektu 3.8.2018

Ukončení projektu 20.9.2019

Projekt byl finančně podpořen Středočeským krajem. 

Hlavní cíl projektu přispět k naplnění směrnice o stanovištích (92/43 / EHS) a podpoře rámcové směrnice vodní politiky Evropské unie (2000/60/ES) a Ramsarské smlouvy o mokřadech byl dosažen. Vzhledem k použitým formám se podařilo seznámit co nejširší okruh lidí s vhodnými opatřeními v regionu Příbramska a Brd. Vzdělávací aktivity vedly k lepšímu pochopení a porozumění  přínosu mokřadů a vlhkých luk a k zvýšení znalostí místní krajiny.

Aktivity projektu:

1) Vytvořili jsme metodické a podpůrné materiály. Tyto materiály mají přínos ve zvýšení  informovanosti a byly prezentovány v rámci aktivit Ekologického centra Orlov o.p.s (veletrhy, výstavy).

2) Vypracovali jsme materiál s metodickými postupy pro jednotlivé biotopy

3) Proběhly ukázky praktických zásahů na mokřadech a vlhkých loukách.

4) Byl vytvořen vzdělávací program, který byl využíván při EVVO v rámci Ekologického centra   Orlov o.p.s.

5) Proběhla přednáška - seminář o hospodaření na mokřadech a vlhkých loukách.

6) Ve spolupráci se školami jsme připravili prohlídky s problematikou mokřadů.

7) Ve spolupráci se školami jsme sbírali data k  mapování mokřadů a vlhkých luk v regionu.

8) Proběhly praktické ukázky na lokalitách mokřadů a vlhkých luk spojené s informacemi o  hospodaření na území mokřadů a vlhkých luk.

9) Představili jsme projekt přípravy a tvorby mokřadů a vodních tůní v krajině jako jeden z prostředků řešení hospodaření s vodou.

Projekt řešil zvýšení povědomí o biotopech mokřadů a vlhkých luk, které jsou nejdůležitější složkou biosféry kolem nás a zároveň i její nejvíce ohroženou součástí. Díky poznání podmínek ochrany biotopů mokřadů a vlhkých luk a péče o ně jsme přispěli k řešení otázky související s hospodařením s vodou v krajině.

Programy realizováné v rámci tohoto projektu Ekologickým centrem Orlov o.p.s vedly k pochopení ekologických dějů, získání praktických zkušeností s prováděním managementových opatřeních na mokřadech a vlhkých loukách. 

 Zhodnocení projektu:                                           

Velkým pozitivem bylo zahájení spolupráce se školami na sběru dat k mokřadům a vlhkým loukám v regionu. Projekt měl pozitivní přínos na zvýšení informovanosti o stavu mokřadů a vlhkých luk v cílovém regionu. Praktické aktivity umožnily seznámit cílové skupiny s opatřeními ve prospěch mokřadů a vlhkých luk. Zapojení žáků do řešení enviromentálních problémů a konfliktů posílilo jejich schopnost formulovat vlastní názor na problém, posuzovat varianty řešení a navrhovat nová řešení.

Negativem projektu se ukázaly větší náklady na realizaci terénních komentovaných vycházek, které vzhledem ke struktuře dotačního programu nebylo možné zahrnout do nákladů projektu. Tyto náklady bylo nutné hradit z prostředků mimo projekt. Šlo zejména o náklady spojené s dopravou na terénní vycházky, o které byl velký zájem.