Činnost krajského střediska environmentální výchovy (rok 2019)

Pleteni-z-papiru-25

V rámci činnosti krajského střediska environmentální výchovy jsme zrealizovali nespočet akcí pro veřejnost zaměřených ne environmentálná vzdělávání. Zajistili jsme kontaktní místo, kde se návštěvníci mohli informovat o životním prostředí, o soustavě Natura 2000 a ochraně přírody. Také jsme poskytovali poradenství v oboru ochrany přírody aj. 

Finančně podpořeno Středočeským krajem. 

Termín realizace projektu: 1.1.2019 - 31.12. 2019

Průběh projektu a jeho plnění: 

 •       Bylo zajištěno kontaktní místo, které bylo otevřené po dobu 7 dní v týdnu a byly na něm poskytovány informace o životním prostředí, ochraně krajiny, NATURA 2000 a CHKO Brdy.
 •       Byla realizována spolupráce se samosprávami, školami a správou CHKO Brdy.
 •       ECO pokračovala ve spolupráci se SeniorPointem a seniory města Příbrami. Proběhlo 7 akcí během doby trvání projektu, které byly zaměřeny na cílovou skupinu senioři. Kromě nich byla seniorům poskytnuta možnost účasti i na dalších akcích připravovaných ECO.
 •       Byla zajištěna spolupráce s organizacemi věnujícími se společensky znevýhodněným skupinám (Charita, přírodovědný kroužek pro děti z vyloučených lokalit, sdružení Alka).
 •       Po celou dobu bylo poskytováno poradenství v oblasti NATURA 2000.
 •       Byly zajištěny webové stránky.
 •       Byla prováděna nakladatelská činnost i ve spolupráci s dalšími subjekty.
 •       Účastnily jsme se diskuze o klimatických změnách a tvorbě krajiny  jako partneři Platformy pro krajinu  (http://nasekrajina.eu/spoluprace/)
 •       Věnovali jsme se propagaci šetrného zemědělství a agroturismu jako prostředku udržitelného rozvoje regionu.
 •       V rámci mokřadů a vodních společenstev proběhlo 5 workshopů a 2 besedy
 •       Věnovali jsme se řešení šetrné turistice a dopadu cestovního ruchu. Proběhly 4 setkání a 3 workshopy se zahraniční účastí.
 •       Byla zpracována publikace o CHKO Brdy, soustavě NATURA 2000 a Geoparku Barrandien.
 •       Bylo vytvořeno 5 informačních panelů a jeden rollup.
 •       Byla prováděna poradenská činnost ostatním subjektům v rámci financování a přípravy projektů do programů na podporu EVVO, pomoc 6 subjektům s přípravou žádosti.
 •       Došlo k uzavření spolupráce s dalšími školami v regionu.
 •       Věnovali jsme se přípravě projektům do komunitárního programu LIFE.

 Zhodnocení Projektu 

Ukázalo se, že o poradenství v přípravě projektů do národních a evropských programů na rozvoj EVVO a šetrné turistiky je velký zájem. Kromě již zapojených subjektů se na nás obrátily i samosprávy obcí v regionu a podílíme se na přípravě žádostí např. do Norských fondů a Interregu. Proběhlo celkem 35 konzultací a spolupodíleli jsme se na přípravě 7 projektů, z nichž zatím 4 uspěly v získání financování.

Došlo k zintenzivnění spolupráce se školami a dalšími subjekty v rámci EVVO a EP. V ECO bylo uspořádáno 19 akcí ve spolupráci se školami. Byly podepsány smlouvy o spolupráci se školami věnujícími se EVVO na nižší úrovni. Těmto subjektům je poskytována podpora jak odborná, tak materiální (poskytnutí prostoru k aktivitám, společná realizace a marketing aktivit). 

Díky dotaci bylo možné rozšířit nabídku a spolupráci při popularizaci EVVO a EP ve Středočeském kraji. Vznikly společné aktivity se školami a výsledkem jsou  nové produkty, které se zrodily při spolupráci ECO. V rámci aktivit s handikepovanými skupinami se nám podařilo prohloubit spolupráci se sdružením Alka. V rámci akcí proběhla opět Noc v muzeu.

Dotace nám umožnila aktivně poskytovat poradenství v oblasti EVVO, a to výrazně přispělo k zviditelnění možností pro další zájemce a realizátory EVVO v regionu a umožnila nám  poskytovat služby pro další skupiny zájemců o EVVO a EP. Velký přínos byl, že jsme mohli připravit aktivity i pro skupiny mimo ZŠ a MŠ.

Novinkou roku 2019 byl větší zájem ze strany samospráv a podnikatelských subjektů o spolupráci. Je vidět, že cílená činnost našeho KSEV v regionu získává podporu a naše služby jsou více využívány při poradenství a konzultaci projektů

Poskytnutá dotace umožnila zapojení dalších osob do EVVO a EP, a tím došlo k výraznému nárůstu zájmu o problematiku ochrany přírody v regionu Brdy a udržení komentovaných  prohlídek do regionu.

Stejným negativem jako v roce 2018 byl velký zájem o služby spojené s průvodcovským službami v regionu Brd, který jsme nebyli schopni uspokojit. Podařilo se zpracovat projekt pro spolupráci s Vězeňskou službou v rámci CHKO Brdy.

Negativem většího zapojování škol do projektů EVVO vidíme ve vytíženosti učitelů. Klesá tak jejich zájem o obecné programy pro žáky. Osvědčuje se nám konkrétní spolupráce spojená s nabídkou aktivit, které vhodně doplňují ŠVP školy. Odráží se to v našich dohodách o spolupráci se školami, které jsme uzavírali i v roce 2019. Tento způsob propagace EVVO je sice náročnější na zpracování aktivit, ale zajišťuje využitelnost a přenositelnost výsledků skupinám se zájmem o ně.

Problémem zůstalo zveřejňování informací o aktivitách na webu a Facebooku. Částečně případné využití fotografií komplikuje GDPR. Zveřejňování aktivit s dětmi je problematické, protože někteří rodiče neudělují souhlas k použití fotografií a to velmi komplikuje využití pořízené dokumentace. ECO provedlo redukci spravovaných webových stránek a provedlo jejich strukturalizaci. V roce 2019 jsme připravili podmínky pro intenzivnější využívání sociálních sítí, které se dle provedeného šetření jeví jako efektivnější. Proto se v roce 2020 budeme věnovat rozvoji Facebooku ve vazbě na jednotlivé weby.

Díky výsledkům na poli EVVO a EP hodnotíme přínos dotace pozitivně. Domníváme se , že tento způsob podpory činností KSEV je důležitým rozhodnutím Středočeského kraje, které stabilizuje EVVO a EP ve Středočeském kraji a umožňuje jeho následující rozvoj.

ECO v rámci působení jako KSEV zvyšuje podvědomí o problematice ochrany přírody a řešení problému v regionu Brdy. Výrazně spolupracuje se správou CHKO Brdy, samosprávami a školami. Podílí se na přípravě a strategii rozvoje regionu s ohledem na problematiku EVVO a EP v regionu. Díky svým aktivitám (Dům NATURA, areál Orlov, Destinační agentura Brdy, Geopark Barrandien) ECO realizuje zvýšení propagace a popularizace EVVO a EP, a to nejen v oblasti Brd a Příbramska, ale i s dopadem na další území ve Středočeském kraji. Získané poznatky budou využity při další činnosti KSEV.