LIFE STONE CRAYFISH

Life-logo

Připravovaný rojekt je zaměřen na prioritní druh raka kamenáče (Austropotamobius torrentium), který je ohroženým druhem po celé Evropě.

V rámci programu LIFE bychom chtěli realizovat projekt komplexním způsobem, což bude zahrnovat přípravné aktivity k realizaci projektu, managementová opatření, monitoring, vzdělávání veřejnosti a spolupráci s národními i mezinárodními institucemi, které jsou aktivní v ochraně raka kamenáče. Projekt je navržen na období šesti let.

 

Hlavním cílem projektu je podpořit ochranu přírody, snížit ztrátu biologické rozmanitosti a zamezit degradaci ekosystémů. Toho chceme docílit realizací managementových opatření na záchranu a podporu populace raka kamenáče a jeho biotopů, snížením negativních dopadů šíření račího moru a podporou stability a prosperity stávajících populací prioritního druhu raka kamenáče v Evropě, vytvořením metodiky migračních bariér proti invazním druhům, jenž pomůže státům s výskytem raka kamenáče se záchranou prioritního druhu Austropotamobius torrentium.