Optimalizace a revitalizace vodního režimu krajiny v Orlově

Pict-45

Plánovaný projekt cílíme na posílení biodiverzity, a to tvorbou tůní a mokřadů (včetně výsadby původních druhů rostlin), revitalizací kanálů (tvorba meandrů), podpořit přilehlé trvalé travní porosty (TTP) semeny z podbrdských luk (včetně hořce hořepníku) a revitalizací části bezejmenného přítoku Litavky (odstranění valů a zprůchodnění migrační cesty), což povede k podpoře chráněných druhů živočichů (obojživelníci, bezobratlí). Plánujeme také prořezávky invazních dřevin a výsadby těch původních.

Projekt je zaměřen na ochranu a péči o přírodu a krajinu. Cílem projektu je posílit biodiverzitu v rámci lokality Orlov, a to obnovou a tvorbou stabilizačních krajinných prvků (tůně, mokřady), které budou mít za následek posílení populací chráněných druhů obojživelníků. A zároveň zlepšit kvalitu luk v okolí (současné TTP do charakteru podbrdských luk). S tímto souvisí i znovu vzkříšení hořce hořepníků v projektovém území. V neposlední řadě upravit současné toky v území tak, aby zajišťovali retenci vody v krajině a byly vhodným biotopem (bez ryb) pro živočichy na tyto biotopy vázané (čolek horský, čolek obecný, kuňka obecná, ropucha obecná, skokan zelený, skokan hnědý).