Brdy a NATURA 2000 kolem nás

Natura2000

Projekt byl realizován od 1.5.2015 do 31.10.2017.

Byl realizován za podpory Státního fondu životního prostředí a Středočeského kraje.

 

Projekt měl velký přínos ve zvýšení povědomí o soustavě NATURA 2000. Díky workshopům a besedám a přednáškám došlo k přiblížení funkce soustavy Natura 2000 a Evropsky významných lokalit ve Středočeském, Plzeňském a Jihočeském kraji. Projekt umožnil zapojení školních kolektivů do workshopů, které byly určeny na seznámení se s druhy živočichů uvedených v soustavě NATURA 2000.

Vzhledem k aktivitám, které probíhaly v rámci vyhlášení CHKO Brdy byl projekt významně zapojen do prezentace nové územní ochrany. Spolupracovali jsme s AOPK ČR na přípravě akcí zaměřených na prezentaci lokalit v rámci CHKO Brdy.

PROJEKT SPLNIL SVÉ OSVĚTOVÉ POSLÁNÍ A VYTVOŘIL PROSTOR PRO POKRAOVÁNÍ AKTVIT V DALŠÍCH LETECH.